Abramson 22
Abramson 105
Ahrenberg 40
Akabas 103
Alexander 131a
79b Alinski
Aydelkind 85
Berkman 8
Berenstein 148
Bernstein 94
Bernshtein 174
Beyerovitz 146
Beyerovitz 47
Bobter 120a
Broide 33
Chorolovski 73b
Cohen 81
Daviski 62
Diment 36
Domoshevitzki 129
Dorovitz 122
Epstein 71
Etenzohn 19
Feitenstein 18
Finkel 51
Finkel 44
Finkelstein 119b
Finkelstein 165
Frank 20
Fikelne 23
Freidberg 140a
Freyburg 74
Freydberg 89
Freize 143
Freyman 102
Frienkul 104
Frenkel 15
Ginsberg 14
Gleyvenhoyz 124
Glicksohn 58
Goldshmid 60
77a Goldschmidt
Golumb 81c
Grayevski 126
Grun 152d
Hashinovitz 92
Herstein 91
Hofman 127
Horowitz 56a
Ivanitsky 67b
Jacobsen 79a
Kalat 129a
Kabaker 98
Kalvarski 123d
Katz 123
Kavarski 25
Khmalevski 45
Kidarovitz 144
Kishinski 57a
Kalvarski 81e
Kisinski 95
Kishinski 81a
Kishinski 97
Kleinstein 155
Kohanski 81b
Krokzy 157
Kurschner 104a
Lapidot 79c
Lemburg 61b
Lemberg 49b
Leopoldski 3a
Lepoldski 63
Levinzohn 136
Levin 56
Levin 48
Levin 67 part 1
Levinovitz 130
Levinson 17
Levinson 67a
Lin 138
Likowski 163
Lipoldski 151
Lipovski 5
Lipovski 32
Litovitz 142
Litovitz 64
London 107 and 108

       Lapidoth 88                        Lapidoth 87                          Lapidot 79c                        Lemburg 61b              Lemberg 49b                            Leopoldski 3a                      Lepoldski 63                   Levinzohn 136
Levin 57                             Levin 67 part 2                      Levin 56                               Levin 48                               Levin 67 part 1                            Levinovitz 130                          Levinson 17                       Levinson 67a
Levinoitz 141                    Lin 138                             Likowski 163                    Lipoldski 151                    Lipovski 5                               Lipovski 32                          Litovitz 142                       Litovitz 64
Litovitz 29                              Litovitz 27                           London 52                          London 107 and 108
  Marks 73a                                   Mering 34                      Melaedovitz 50                  Michaelovski 162          Michalshanski 3                 Milkavitz 96                         Milkavitz 168                     Minisman 132b
Mitovski 28                            Motskovitski 167                    Nemshetsi 37                          Novogorodski 160
     Payevonski 11              Perlmutter 76a                             Pilipovski 37a                  Pustapetski 38                     Reinavitz 109                         Romber 169                              Rosenfeld 84
      Rosenthal 35                   Rosenthal 70                     Rosenthal 123a                  Rosenfeld 82                        Rutshtein 58
Sakalski 77                      Segal 110                              Segal  116                          Shachman 49a                  Shalatzki 101                       Shamsarek 170                    Sheinberg 134                        Sheyrman 42
Shimanski 153             Shimanski 123d                Shtikonovitz 173                Shlatkhetki 101                    Shlakhetzki 99                      Shreshon 31                            Sobolevitz 39                       Sperling 4
Shperling 112
Tabarishski 9                        Tilzer 61a                                  Toi 43                                   Torberg 13                          Tsernotzki 79
Uliamperl 12                      Uliamperl 61                            Umpeter 127a                   Vaksman 149                         Varshavski 133                    Varshavski 140                   Varshavski 152c               Veinstein 142a
Veinstein 147                     Vilkavishk 10i                       Vilkaviski 50                        Vintsberg 115                Vindzberg 135                   Vinzberg 158                           Volberg 119                         Volberg 118
Volkovitz 65
Yagsborski 172                 Yarovski 117                       Yeverevitz 150                 Zeiburg 86                                  Zelazik 164                          Zel 16                          Zenerav 71b                             Zilber 1
Ziskind 2                                          Zlotnick 120
Vilkaviskis Cemetery Project 2007
INTRODCTION
Kolikant 125