VILKAVISKIS
          A small town in Southern Lithuania
Where the Jewish Community is no more
Abramson 22 Abramson 105 Ahrenberg 40 Akabas 103 Alexander 131a 79b Alinski Aydelkind 85
Abramson 22 Abramson 105 Ahrenberg 40 Akabas 103 Alexander 131a 79b Alinski Aydelkind 85
Berkman 8 Berenstein 148 Bernstein 94 Bernshtein 174 Beyerovitz 146 Beyerovitz 47 Bobter 120a Broide 33
Berkman 8 Berenstein 148 Bernstein 94 Bernshtein 174 Beyerovitz 146 Beyerovitz 47 Bobter 120a Broide 33
Chorolovski 73b Cohen 81 Daviski 62 Diment 36 Domoshevitzki 129 Dorovitz 122 Epstein 71 Etenzohn 19
Chorolovski 73b Cohen 81 Daviski 62 Diment 36 Domoshevitzki 129 Dorovitz 122 Epstein 71 Etenzohn 19
Feitenstein 18 Finkel  51 Finkel 44 Finkelstein 119b Finkelstein 165 Frank 20 Fikelne 23 Freidberg 140a
Feitenstein 18 Finkel 51 Finkel 44 Finkelstein 119b Finkelstein 165 Frank 20 Fikelne 23 Freidberg 140a
Freyburg 74 Freydberg 89 Freize 143 Freyman 102 Frienkul 104 Frenkel 15
Freyburg 74 Freydberg 89 Freize 143 Freyman 102 Frienkul 104 Frenkel 15
Ginsberg 14 Gleyvenhoyz 124 Glicksohn 58 Goldshmid 60 77a Goldschmidt Golumb 81c Grayevski 126 Grun 152d
Ginsberg 14 Gleyvenhoyz 124 Glicksohn 58 Goldshmid 60 77a Goldschmidt Golumb 81c Grayevski 126 Grun 152d
Hashinovitz 92 Herstein 91 Hofman 127 Horowitz 56a Ivanitsky 67b Jacobsen 79a Kalat 129a Kabaker 98
Hashinovitz 92 Herstein 91 Hofman 127 Horowitz 56a Ivanitsky 67b Jacobsen 79a Kalat 129a Kabaker 98
Kalvarski 123d Katz 123 Kavarski 25 Khmalevski 45 Kidarovitz 144 Kishinski 57a Kalvarski 81e Kisinski 95
Kalvarski 123d Katz 123 Kavarski 25 Khmalevski 45 Kidarovitz 144 Kishinski 57a Kalvarski 81e Kisinski 95
Kishinski 81a Kishinski 97 Kleinstein 155 Kohanski 81b Krokzy 157 Kurschner 104a
Kishinski 81a Kishinski 97 Kleinstein 155 Kohanski 81b Krokzy 157 Kurschner 104a
Lapidoth 88 Lapidoth 87 Lapidot 79c Lemburg 61b Lemberg 49b Leopoldski 3a Lepoldski 63 Levinzohn 136
Lapidoth 88 Lapidoth 87 Lapidot 79c Lemburg 61b Lemberg 49b Leopoldski 3a Lepoldski 63 Levinzohn 136
Levin 57 Levin 67 part 2 Levin 56 Levin 48 Levin 67 part 1 Levinovitz 130 Levinson 17 Levinson 67a
Levin 57 Levin 67 part 2 Levin 56 Levin 48 Levin 67 part 1 Levinovitz 130 Levinson 17 Levinson 67a
Levinoitz 141 Lin 138 Likowski 163 Lipoldski 151 Lipovski 5 Lipovski 32 Litovitz 142 Litovitz 64
Levinoitz 141 Lin 138 Likowski 163 Lipoldski 151 Lipovski 5 Lipovski 32 Litovitz 142 Litovitz 64
Litovitz 29 Litovitz 27 London 52 London 107 and 108
Litovitz 29 Litovitz 27 London 52 London 107 and 108
Marks 73a Mering 34 Melaedovitz  50 Michaelovski 162 Michalshanski 3 Milkavitz 96 Milkavitz 168 Minisman 132b
Marks 73a Mering 34 Melaedovitz 50 Michaelovski 162 Michalshanski 3 Milkavitz 96 Milkavitz 168 Minisman 132b
Mitovski 28 Motskovitski  167 Nemshetsi 37 Novogorodski 160
Mitovski 28 Motskovitski 167 Nemshetsi 37 Novogorodski 160
Payevonski 11 Perlmutter 76a Pilipovski 37a Pustapetski 38 Reinavitz 109 Romber 169 Rosenfeld 84
Payevonski 11 Perlmutter 76a Pilipovski 37a Pustapetski 38 Reinavitz 109 Romber 169 Rosenfeld 84
Rosenthal 35 Rosenthal 70 Rosenthal 123a Rosenfeld 82 Rutshtein 58
Rosenthal 35 Rosenthal 70 Rosenthal 123a Rosenfeld 82 Rutshtein 58
Sakalski 77 Segal 110 Segal 116 Shachman 49a Shalatzki 101 Shamsarek 170 Sheinberg 134 Sheyrman 42
Sakalski 77 Segal 110 Segal 116 Shachman 49a Shalatzki 101 Shamsarek 170 Sheinberg 134 Sheyrman 42
Shimanski 153 Shimanski 123d Shtikonovitz 173 Shlatkhetki 101 Shlakhetzki 99 Shreshon 31 Sobolevitz 39 Sperling 4
Shimanski 153 Shimanski 123d Shtikonovitz 173 Shlatkhetki 101 Shlakhetzki 99 Shreshon 31 Sobolevitz 39 Sperling 4
Shperling 112
Shperling 112
Tabarishski 9 Tilzer 61a Toi 43 Torberg 13 Tsernotzki 79
Tabarishski 9 Tilzer 61a Toi 43 Torberg 13 Tsernotzki 79
Uliamperl 12 Uliamperl 61 Umpeter 127a Vaksman 149 Varshavski 133 Varshavski 140 Varshavski 152c Veinstein 142a
Uliamperl 12 Uliamperl 61 Umpeter 127a Vaksman 149 Varshavski 133 Varshavski 140 Varshavski 152c Veinstein 142a
Veinstein 147 Vilkavishk 10i Vilkaviski 50 Vintsberg 115 Vindzberg 135 Vinzberg 158 Volberg 119 Volberg 118
Veinstein 147 Vilkavishk 10i Vilkaviski 50 Vintsberg 115 Vindzberg 135 Vinzberg 158 Volberg 119 Volberg 118
Volkovitz 65
Volkovitz 65
Yagsborski 172 Yarovski 117 Yeverevitz 150 Zeiburg 86 Zelazik 164 Zel 16 Zenerav 71b Zilber 1
Yagsborski 172 Yarovski 117 Yeverevitz 150 Zeiburg 86 Zelazik 164 Zel 16 Zenerav 71b Zilber 1
Ziskind 2 Zlotnik 120
Ziskind 2 Zlotnik 120