VILKAVISKIS
          A small town in Southern Lithuania
Where the Jewish Community is no more
1925 A. Rozenfeld 1928 A. Rozenholtz 1928 S. Rotbard 1926 Rabinovitch 1924  A. Rinek 1924 A Rozenholz 1924 C. Rabonovitch 1924 M. Rosenthal 1926 Rosenholtz 1926 Rosenholz 1
1925 A. Rozenfeld 1928 A. Rozenholtz 1928 S. Rotbard 1926 Rabinovitch 1924 A. Rinek 1924 A Rozenholz 1924 C. Rabonovitch 1924 M. Rosenthal 1926 Rosenholtz 1926 Rosenholz 1
1926 Ratrag 1926 Ratner 1926 A D Rosenfeld 1933 Y Rog 1933 A Rubinov 1931 D. Rozenblum 1925 S Regila 1925 A Rabinovitz
1926 Ratrag 1926 Ratner 1926 A D Rosenfeld 1933 Y Rog 1933 A Rubinov 1931 D. Rozenblum 1925 S Regila 1925 A Rabinovitz
1933 R. Pektorovski 1928 M. Palutsky 1928 A.Oliemperel 1926 Olimandel 1924 M. Oshpitz 1933 S. Pektorovski
1933 R. Pektorovski 1928 M. Palutsky 1928 A.Oliemperel 1926 Olimandel 1924 M. Oshpitz 1933 S. Pektorovski
1925 H Sarvinetsky 1928 S. Sismanovsky 1928 G. Setelubovski 1928 G. Stokovskia 1926 Shulman 1926 Shinberg 1926 Shiporovitch 1926 Shosanovsky 1924 N. Shimberg 1926 S. Zalinger
1925 H Sarvinetsky 1928 S. Sismanovsky 1928 G. Setelubovski 1928 G. Stokovskia 1926 Shulman 1926 Shinberg 1926 Shiporovitch 1926 Shosanovsky 1924 N. Shimberg 1926 S. Zalinger
1933 Y. Shimshon 1933 M. Surovnitsky 1933 Y.Soboletitz 1933 S. Shapiro 1930 Z Shperling 1930 A Sirkin 1931Y. Sperling 1930 S. Shapiro 1930 Y Bal Shem 1931D. Shapiro
1933 Y. Shimshon 1933 M. Surovnitsky 1933 Y.Soboletitz 1933 S. Shapiro 1930 Z Shperling 1930 A Sirkin 1931Y. Sperling 1930 S. Shapiro 1930 Y Bal Shem 1931D. Shapiro
1928 Y. Titelbaum 1924 N. Vilenchik 1926 Vilensky 1928 B. Vizhanski 1924 M.Miktin or Tiktin 1924 C. Vashavsky 1924 A. Varshavsky 1930 A. Varshavski 1925 Veluvit 1925 A Verlubuitzky
1928 Y. Titelbaum 1924 N. Vilenchik 1926 Vilensky 1928 B. Vizhanski 1924 M.Miktin or Tiktin 1924 C. Vashavsky 1924 A. Varshavsky 1930 A. Varshavski 1925 Veluvit 1925 A Verlubuitzky
1925 Y.Tiktin 1925 A Varshvski 1928 A. Taborisski
1925 Y.Tiktin 1925 A Varshvski 1928 A. Taborisski
1925 A. Zilubitsky 1928 Yezner 1928 Zerek B 1926 Zaminson 1924 Y Zilberstein 1926 Z lapidot 1926 Zilberg
1925 A. Zilubitsky 1928 Yezner 1928 Zerek B 1926 Zaminson 1924 Y Zilberstein 1926 Z lapidot 1926 Zilberg
1926 Zalinger 1926 S. Zalinger 1933 Z Yezner 1930 Y. Ziman 1930 M. Yarbovski 1931 A.C. Zimanski 1931 M. Zanditin
1926 Zalinger 1926 S. Zalinger 1933 Z Yezner 1930 Y. Ziman 1930 M. Yarbovski 1931 A.C. Zimanski 1931 M. Zanditin
1925 Z. Zireck 1925 Yarshavski 1925 Y Zelinger 1925 Zilber 1925 G. Yardena
1925 Z. Zireck 1925 Yarshavski 1925 Y Zelinger 1925 Zilber 1925 G. Yardena